Wiadomości

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji 13.01.2021

Katowiccy policjanci wzięli udział w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie w Katowicach, podczas którego jego członkowie podsumowali ostatni rok działania. W trakcie wirtualnego posiedzenia odbyło się także szkolenie dotyczące nowych przepisów, które umożliwiają wydanie przez policjantów nakazu opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach to został powołany w 2010 roku i jest podstawowym elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z ramienia Policji – podkom. Adrianna Mazur z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadziła wirtualne szkolenie z zakresu nowych uprawnień nadanych policjantom. Nowe uprawnienia dają funkcjonariuszom prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie sprawcy przemocy w sytuacjach, gdy stwarza on zagrożenia dla życia i zdrowia osoby doznającej przemocy.

Podczas wirtualnego spotkania podsumowano również statystycznie rok 2020 i omówiono sposoby współpracy i wymiany informacji związane z nowymi uprawnieniami Policji dotyczącymi wydawania nakazu i zakazu.

  • zdjęcie kolorowe: podkomisarz Adrianna Mazur podczas wirtualnego szkolenia
  • zdjęcie kolorowe: monitor na którym wyświetlani byli uczestnicy wirtualnego szkolenia
  • zdjęcie kolorowe: podkomisarz Adrianna Mazur i nadkomisarz Waldemar Dyrda podczas wirtualnego szkolenia
Powrót na górę strony