Ochrona danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Katowicach:

  • ul. Lompy 19,
  • 40-038 Katowice.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

  • podkom. Bartosz Malinkiewicz
  • adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
  • e-mail: iod@katowice.ka.policja.gov.pl
  • tel. 47 851 23 09

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

W KMP w Katowicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony