Wiadomości

Sprawy urzędowe załatw przez telefon lub Internet

Data publikacji 03.04.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w urzędach, instytucjach i w jednostkach Policji do niezbędnego minimum. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Informujemy, że w przypadku chęci złożenia zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu nie jest konieczne osobiste zgłoszenie do jednostki Policji. Zalecamy złożenie zawiadomienia w formie pisemnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, osoby które nawiązały w ten sposób kontakt z jednostką Policji, o dalszym toku postępowania zostaną poinformowane za pośrednictwem wskazanego w zawiadomieniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: dyżurny@katowice.ka.policja.gov.pl .

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Katowicach informuję, że notatki ze zdarzeń drogowych uzyskać można wyłącznie drogą elektroniczną na wniosek uczestnika, po przesłaniu e-mailem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Podanie (wniosek) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl w formie pliku PDF (skan dokumentu wytworzony zgodnie z podanymi wyżej informacjami) wraz z niezbędnymi załącznikami, np. pełnomocnictwo, dowód opłaty uiszczenia opłaty skarbowej. Wzór wniosku (podania) jest dostępny na stronie internetowej KMP w Katowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel: 47 851 22 29.

Ponadto informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach funkcjonuje specjalny numer ratunkowy: 695 997 997. Za jego pomocą osoby niepełnosprawne, głównie niedosłyszące i głuche, poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję. Wiadomości SMS odbierane są przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje odpowiednie działania i przekazuje treść SMS-a do właściwej komendy miejskiej/powiatowej, lub zawiadamia odpowiednie służby. Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która w sposób złośliwy wywoła fałszywy alarm, poniesie odpowiedzialność karną.

Jeżeli chcesz skontaktować się z dzielnicowym, możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy „Moja Komenda” lub nawiązać z nim kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Dane kontaktowe dzielnicowych zawarte są w zakładce „Twój dzielnicowy”. Natomiast dane kontaktowe poszczególnych katowickich komisariatów znajdziesz klikacjąc w ten link.

Powrót na górę strony