Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Katowicach (KMP Katowice) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na podstawie art. 7 ppkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z dn. 8.08.2019 r.) alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. KMP w Katowicach zapewnia taką możliwość na przyjętych ogólnie zasadach, o których mowa w dziale dotyczącym dostępności komunikacyjnej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Żyłka a w przypadku jej nieobecności Andżelina Monczak, adres poczty elektroniczne rzecznik@katowice.ka.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 851 25 92 lub 600 208 518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19

Budynek KMP w Katowicach jest częścią kompleksu budynków. Wjazd na teren odbywa się przez bramę wjazdową po wcześniejszym uzyskaniu przepustki. Przy budynku znajduje się chodnik o szerokości 2 metrów z oznakowanym w kolorze żółtym krawężnikiem. Brak jest wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu wejścia do KMP w Katowicach. Do budynku prowadzą schody z 16 stopniami, brak pochylni, windy zewnętrznej lub schodołazu. Schody są oświetlone, posiadają obustronne poręcze. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewnione jest alternatywne wejście do budynku przez siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie znajduje się platforma elektryczna, a w pobliżu budynku znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek KMP w Katowicach jest oznaczony czerwoną tablicą z napisem o treści Komenda Miejska Policji w Katowicach. Nad wejściem znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami atmosferycznymi z odpowiednim oświetleniem. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Obie mają szerokość 90 cm i próg wysokości 3 cm. Żadne z nich nie otwierają się automatycznie. Oszklenie drzwi nie jest oznakowane kontrastowo. Przy jednych drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy. Za drzwiami wejściowymi, znajduje się wąski korytarz, który oddziela wejście od poczekalni, do której prowadzą otwierane automatycznie dwuskrzydłowe drzwi. W poczekalni na lewo od wejścia znajduje się dyżurka-recepcja, z której można korzystać w pozycji stojącej jak i siedzącej. Komunikacja jest bezpośrednia. Obok recepcji, po prawej stronie zawieszony na ścianie znajduje się aparat telefoniczny dla petentów, w tym dla osob poruszających się na wózku. Zarówno w poczekalni jak i w całym budynku KMP w Katowicach, brak jest toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do poszczególnych pięter. Przyciski w windzie dodatkowo są opisane w alfabecie Braille'a. Korytarze o szerokości 2 metrów, bez zbędnych przeszkód architektonicznych. Oświetlenie korytarzy nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. Zastosowano kontrastowe barwy pomiędzy ścianami a podłogą, a także pomiędzy drzwiami do pomieszczeń. Budynek KMP w Katowicach jest dostępny dla osób z psem przewodnikiem lub psem asystującym. W budynku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza KMP. W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą, z którą należy się kontaktować w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest Renata Majewska, telefon służbowy 47 85 124 76, e-mail: renata.majewska2@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji I w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 28

Siedziba KP I w Katowicach znajduje się w kompleksie budynków. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji I w Katowicach. Przy wejściu do komisariatu od strony ul. Żwirki i Wigury znajduje się podjazd wraz z poręczami, a z drugiej strony podjazdu jeden stopień. Drzwi wejściowe otwierane do wewnątrz, o szerokości 90 cm, bezprogowe, nie otwierają się automatycznie. Nie ma dzwonka przywoławczego. Zaraz za wejściem, znajduje się poczekalnia, a po prawej stronie od wejścia za oddzielone szybą stanowisko dyżurnego, z którym kontakt odbywa się za pomocą interkomu. Przy stanowisku dyżurnego znajduje się aparat telefoniczny dla petentów, w tym dla osób poruszajacych się na wózku.
W poczekalni znajduje się wydzielone pomieszczenie dla petentów, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komisariatu. Brak jest toalety dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komisariat nie jest wyposażony w windę, wejście na piętra budynku odbywa się po schodach.
Na miejscach parkingowych będących w użytkowaniu Komisariatu I Policji w Katowicach nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jednak w odległości kilku metrów od wejścia znajdują się wyznaczone dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych, należące do zasobów miasta Katowice.
Komisariat Policji I w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą, z którą należy się kontaktować w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest podkom. Adam Nolda, tel. 501 604 002, telefon służbowy 47 851 35 42, e-mail: adam.nolda@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji II w Katowicach ul. Iłłakowiczówny 2

Siedziba Komisariatu Policji II w Katowicach mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji II w Katowicach. Przed wejściem głównym do obiektu Komisariatu Policji II w Katowicach znajduje się jeden stopień. Brak jest podjazdu lub platformy. Przy drzwiach wejściowych nie ma dzwonka przywoławczego ani domofonu. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody z pięcioma stopniami prowadzące do poczekalni. Brak platformy lub windy. Obok poczekalni po prawej stornie znajduje się stanowisko dyżurnego, oddzielone szybą, z którym kontakt odbywa się za pomocą interkomu. W poczekalni mieści się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. W KP II, na parterze znajduje się wydzielone pomieszczenie dla petentów, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komisariatu. Komisariat nie jest wyposażony w windę, wejście na piętra budynku odbywa się po schodach.
Wjazd na teren wewnętrzny jednostki ograniczony jest znakiem drogowym B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach – nie dotyczy Policji”. Dla osób z zewnątrz możliwe jest pozostawienie pojazdu na wyznaczonym miejscach parkingowych bezpośrednio od ulicy (w zarządzie MZUiM Katowice). Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Komisariat Policji II w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą, z którą należy się kontaktować w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest Komendantem Komisariatu Policji II w Katowicach – mł. insp. Krzysztof Aust, tel. 47 851 3662, e-mail.krzysztof.aust@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji III w Katowicach ul. Książęca 20

Siedziba KP III w Katowicach jest wydzielona z części budynku wielorodzinnego. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji III w Katowicach. Wejście do budynku Komisariatu Policji III w Katowicach znajduje się na wysokości około 1 metra nad ziemią. Prowadzą do niego schody z 6 stopniami oraz podjazd. Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz, o szerokości 90 cm, bezprogowe, nie otwierane automatycznie. Nie ma dzwonka przywoławczego. Zaraz za wejściem znajduje się poczekalnia i po lewej stronie od wejścia stanowisko dyżurnego komisariatu, oddzielone szybą, która umiejscowiona jest na wysokości dogodnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kontakt z dyżurnym odbywa się za pomocą interkomu. W poczekalni mieści się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. W poczekalni znajdują się drugie drzwi prowadzące już bezpośrednio na korytarz wewnątrz komisariatu. W tej części budynku, na parterze mieści się świetlica, w której mogą być obsługiwane osoby, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komisariatu. Wejście na piętra budynku odbywa się po schodach. W komisariacie brak jest windy.
Przed komisariatem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Komisariat Policji III w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą, z którą należy się kontaktować w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest asp. szt. Artur Terbert, tel. 47 851 38 35, e-mail: artur.terbert@katowice.ka.policja.gov.pl
 

Komisariat Policji IV w Katowicach ul. Policyjna 7

Siedziba Komisariatu Policji IV w Katowicach mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji IV w Katowicach. Do wejścia głównego do komisariatu prowadzą schody z dwoma stopniami.  Drzwi wejściowe z progiem, otwierane na zewnątrz, nie otwierane automatycznie. Brak jest podjazdu lub platformy. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody z czterema stopniami prowadzące do poczekalni. Brak platformy lub windy. Obok poczekalni  na lewo od wejścia znajduje się stanowisko dyżurnego, oddzielone szybą, z którym kontakt odbywa się za pomocą interkomu. Na tym samym poziomie jest wyznaczone pomieszczenie do obsługi osób, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komisariatu oraz toaleta, która nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komisariat nie jest wyposażony w windę, wejście na piętra budynku odbywa się po schodach. Przed komisariatem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Komisariat Policji IV w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą, z którą należy się kontaktować w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest nadkom. Aneta Orman - Korczyńska – Zastępca Komendanta KP IV w Katowicach, tel. 47 851 37 73, e-mail: aneta.orman-korczynska@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji V w Katowicach ul. Lwowska 7

Siedziba Komisariatu Policji V w Katowicach mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji V w Katowicach. Do wejścia do komisariatu prowadzi jeden stopień połączony z szerokim podjazdem. Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz, bezprogowe, nie otwierają się automatycznie. Drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio do poczekalni, gdzie po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko dyżurnego komisariatu oddzielone szybą. Kontakt z dyżurnym odbywa się za pomocą interkomu. Na tym samym poziomie znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wyznaczone pomieszczenie do obsługi osób, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komisariatu. Komisariat nie jest wyposażony w windę. Wejście na piętra budynku odbywa się po schodach. Przed komisariatem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Komisariat Policji V w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą z którą należy kontaktować się w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, jest Komendant Komisariatu Policji V w Katowicach – podinsp. Daniel Syka tel. 47 851 37 13, e-mail: daniel.syka@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji VI w Katowicach ul. Stawowa 8

Siedziba Komisariatu Policji VI w Katowicach znajduje sie w kompleksie budynków i usytuowana w podwórzu posesji przy ul. Stawowej 8. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji VI w Katowicach. Wejście do komisariatu prowadzi bezpośrednio z chodnika, bez żadnych barier architektonicznych. Drzwi szerokie, bezprogowe, otwierane na zewnątrz, nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu bark dzwonka przywoławczego. Na wprost wejścia, w korytarzu, znajduje się stanowisko dyżurnego komisariatu, oddzielone szybą z otwieranym okienkiem, przez które odbywa się bezpośredni kontakt z dyżurnym komisariatu. Z pomieszczenia dyżurnego prowadzą bezprogowe drzwi do poczekalni, zamykane na elektromagnes, otwierane przez dyżurnego, gdyż bezpośrednio z poczekalni jest wejście do dalszej części komisariatu. Wejście na pozostałe piętra komisariatu odbywa się po schodach. Komisariat nie posiada windy. Obok pomieszczenia dyżurnego znajduje sie toaleta, która nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komisariat Policji VI w Katowicach dysponuje osobnym pomieszczeniem usytuowanym na zewnątrz komisariatu, obok wejścia głównego, który służy do obsługi wszystkich interesantów. Drzwi wejściowe do tego pomieszczenia otwierają się na zewnątrz, są bezprogowe.
Przed komisariatem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Komisariat Policji VI w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą z którą należy kontaktować się w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest asp. Przemysław Frączczak, tel. 47 851 38 82, e-mail: przemyslaw.fraczczak@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji VII w Katowicach ul. Tysiąclecia 5

Siedziba Komisariatu Policji VII w Katowicach usytuowana jest w całości na parterze jednopiętrowego budynku. Budynek oznaczony jest czerwoną tablicą z napisem o treści Komisariat Policji VII w Katowicach. Wejście znajduje się bezpośrednio od strony ulicy. Drzwi wejściowe, otwierane na zewnątrz, bezprogowe, szerokie, ze swobodnym dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu brak dzwonka przywoławczego. Wejście do budynku komisariatu prowadzi do poczekalni, w której wyznaczony jest pokój pierwszego kontaktu i znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stanowisko dyżurnego oddzielone jest od poczekalni szybą, a rozmowy z interesantami odbywają się przy pomocy interkomu. Do innych pomieszczeń komisariatu prowadzą z poczekalni drzwi zaopatrzone w elektromagnes, otwierane przez dyżurnego. Z uwagi na usytuowanie komisariatu nie ma tam żadnych barier architektonicznych, które utrudniałyby poruszanie się po nim osobom ze szczególnymi potrzebami.
Przed komisariatem znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, z którego może korzystać każda osoba posługująca się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, nie jest to miejsce wyznaczone jedynie dla interesantów komisariatu.
Komisariat Policji VII w Katowicach jest dostępny dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komisariatu obowiązuje poruszanie sie po terenie obiektu w asyście pracownika/funkcjonariusza Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie ma urządzenia naprowadzającego dźwiękiem.
Osobą z którą należy kontaktować się w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej jest asp. Daniel Kuzaj, tel. 47 851 39 30 e-mail: daniel.kuzaj@katowice.ka.policja.gov.pl

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Powrót na górę strony