Wiadomości

Trwa nabór do służby w Policji

Data publikacji 05.01.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje o naborze do służby w Policji w 2023 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 10 pkt.
Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8 pkt.
Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 7 pkt.
Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) 7 pkt.
Posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 6 pkt.
Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych 6 pkt.
Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych 6 pkt.
Prawo jazdy kategorii "A" 5 pkt.
Prawo jazdy kategorii "C" 5 pkt.
Prawo jazdy kategorii "C+E" 5 pkt.
Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 5 pkt.
Posiadanie uprawnień ratownika wodnego 5 pkt.
Posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawnień turystyki wodnej 5 pkt.
Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 2 pkt.
Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - zgodnie z załącznikiem na 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. 4 pkt.
Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - zgodnie z załącznikiem nr 13 ww. rozporządzenia 2 pkt.
   


   

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopia książeczki wojskowej lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego (oryginał do wglądu)  – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich lub powiatowych Policji województwa śląskiego oraz w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w godzinach ich urzędowania, lub wyłącznie w określonych terminach przez wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • Wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).
 • Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz ze strony internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) z zakładki "Rekrutacja".
 • Podstawą prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy art. 25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2021 r. poz 1882 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109).

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2023 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

 • 27 lutego;
 • 5 maja;
 • 3 lipca;
 • 23 sierpnia;
 • 27 października;
 • 28 grudia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Powrót na górę strony