Wiadomości

Rekrutacja do służby w Policji trwa

Data publikacji 25.11.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2019. Osoby zainteresowane służbą mogą składać dokumenty w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godz. 7.30 – 15.30, a w czwartki do godz. 18.00.

Jeżeli chcesz pełnić służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach zachęcamy do składania dokumentów. Dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 w godz. 7.30 – 15.30, a w czwartki do godz. 18.00.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2019 roku zostały określone przez Komendanta Głównego Policji. W tym roku w województwie śląskim kandydaci zostaną przyjęci jeszcze 30 grudnia 2019 r. Nabór do Policji prowadzony jest w systemie ciągłym, co oznacza, że osoby które są w trakcie procesu rekrutacyjnego, a nie zdążą go zakończyć z pozytywnym wynikiem przed 30 grudnia 2019 r., zostaną przyjęte do służby w 2020 r.

Służbę w Policji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)

 

8 pkt

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony powyżej

6pkt

 

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

4pkt

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

4pkt

 

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4pkt

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4pkt

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2pkt

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2pk

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
  • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu);
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz ze strony internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) z zakładki "Rekrutacja".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek), decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach odstępuje się od pełnienia dyżuru do godz. 18.00 przez pracowników komórek kadrowych i doborowych.

 

 

Powrót na górę strony