Punkty karne - ewidencja kierowców

Podstawowe akty prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z poruszaniem się po drogach publicznych jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r (Dz.U.Nr. z 2005r. Nr 108 poz. 908, tekst jednolity) – Prawo o Ruchu Drogowym. Art 130 ustawy nałożył na Policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Przepisy wykonawcze zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. poz. 488). Przepisy te obowiązują od 9 czerwca 2012r.
Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian, które dotyczą m.in:

- pieszych i dzieci przewożonych poza fotelikami,

- narażania pasażerów,

- blokowania miejsc niepełnosprawnym,

- drogowych ignorantów,

- często popełnianych wykroczeń (np. rozmowa przez telefon komórkowy),

- braku punktów za nieznaczne przekroczenie prędkości,

- rowerzystów, którzy nie stracą prawa jazdy za przekroczenie punktów.
 

ZMIANY: 

 

Rozporządzenie określa:

1. sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2. warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
3. tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4. warunki i tryb występowania z wnioskiem o o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
5. jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6. podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji;
 

Ewidencję prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych - w odniesieniu do kierowców mieszkańców woj. śląskiego jest to Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz kierowców o których mowa w paragrafie 2 ust. 2 (niebędących obywatelami polskimi i nieposiadających karty pobytu), weidencje prowadzi Komendant Główny Policji.

Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej “ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej “naruszeniem”.

Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sadu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Przed wydaniem w/w rozstrzygnięcia do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostana ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.

 

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0),
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0),
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) –2 pkt (dotychczas 0),
 •  Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0),
 •  Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1 pkt),
 •   Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt),
 •  Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt),
 •  Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt),
 •  Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1 pkt),
 •  Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3 pkt),
 •  Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3 pkt),
 •  Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5 pkt),
 •  Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8 pkt),
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt),
 •  Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt),
 •  Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9 pkt),
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 3 pkt (dotychczas brak).

 

Powrót na górę strony