Ograniczenia i zakazy w ruchu pojazdów

okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 


Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku wystąpienia na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych, wywołanego wysokimi temperaturami, wprowadza się na tych drogach ograniczenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, poprzez zakaz ich ruchu na obszarze całego kraju lub jego części w godzinach od 11.00 do 22.00.
2. Informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1, oraz o obszarze ich obowiązywania podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są ponadto:
1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
2) Ministrowi Obrony Narodowej;
3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
4) Komendantowi Głównemu Policji;
5) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
6) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;
7) Prezesowi Polskiej Agencji Prasowej;
8) Prezesowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej;
9) Prezesowi Informacyjnej Agencji Radiowej;
10) Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
11) wojewodom i marszałkom województw właściwym dla obszaru objętego ograniczeniem.
4. W czasie obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust. 1, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz jej oddziały w województwach objętych ograniczeniem prowadzą punkty informacji drogowej.
§ 2. Wprowadza się zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, w następujących terminach:
1) od godziny 7.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
c) drugi dzień Wielkiej Nocy,
d) 1 maja - święto państwowe,
e) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g) dzień Bożego Ciała,
h) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
j) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2) od godziny 18.00 do godziny 22.00 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b-j;
3) w okresie od pierwszego piątku po zakończeniu roku szkolnego do dnia 31 sierpnia, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:
a) od godziny 18.00 do godziny 22.00 w piątek,
b) od godziny 7.00 do godziny 14.00 w sobotę,
c) od godziny 7.00 do godziny 22.00 w niedzielę.
§ 3. 1. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów:
1) Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
2) pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
3) pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
4) biorących udział w akcjach ratowniczych;
5) biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
6) przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
7) przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
8) pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9) pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10) wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
11) przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
12) przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
13) przewożących prasę;
14) pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
15) przewożących lekarstwa i środki medyczne;
16) przewożących ładunki pocztowe;
17) pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
18) przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
19) uczestniczących w akcjach humanitarnych;
20) przeznaczonych do przewozu betonu;
21) przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
22) przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.
2. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów wykonujących czynności dowozowo-odwozowe na odcinku między miejscem nadania albo przeznaczania a najbliższym lądowym terminalem transportu kombinowanego lub w promieniu 150 km od terminalu morskiego.
4. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.
5. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do pojazdów w stanie próżnym (bez ładunku).
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 sierpnia 2003 r. (poz. 1565)
ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE


1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte i doniczkowe.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.
 

Powrót na górę strony