Rządowe programy prewencyjne

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015

Narodowy Program Profilaktyki ii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015

Cele programu:

• Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu
• Zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu
• Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
• OGRANICZENIE ZJAWISKA PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
• Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie alkoholowej oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom
• Ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem

 

Zadania do realizacji:

• Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu
• Upowszechnianie wśród policjantów, pracujących z dziećmi i młodzieżą, wiedzy w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych
• Utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
• Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci piją alkohol (Pomarańczowa Linia )
• Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym –dorosłych i dzieci
• Zwiększenie kompetencji służb (Policja) działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym
• Doskonalenie metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”
• Upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• Prowadzenie edukacji nt zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania
• Kontrole punktów i miejsc produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych ( pod kątem legalności, przemytu, alkoholu skażonego)
• Zwiększanie odsetka wykonywanych badań stanu trzeźwości podczas rutynowych kontroli drogowych
• Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu
• Zmniejszenie liczby przestępstw oraz innych przypadków naruszeń prawa popełnianych przez osoby będące pod wpływem alkoholu (w tym ograniczenie zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych)
• Ograniczenie przypadków nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych
 

Pliki do pobrania

  • 3.62 MB
Powrót na górę strony