Rządowe programy prewencyjne

Razem Bezpieczniej

"Razem Bezpieczniej”- Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Cele programu
• Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski
• Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom
• Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program “Razem Bezpieczniej” jest to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw

i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo. Program jest też zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów “Założeniami do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, których jednym z priorytetów jest “Budowa zintegrowanej wspólnoty systemu bezpieczeństwa
i zasad współpracy”. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego,
w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej.”
Głównymi celami Programu “Razem bezpieczniej” są:
• wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce;
• wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski;
• zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi
i społecznością lokalną;
• poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych. Dla właściwej realizacji swych zadań, utworzył – przy wsparciu Komendanta Głównego Policji – zespół koordynacyjny. Na poziomie województwa zadania wynikające z realizacji Programu koordynuje wojewoda, przy pomocy zespołu. Jednostki samorządu terytorialnego (na poziomie powiatu i gminy) powinny włączać się
w realizację Programu na zasadzie dobrowolności; Na szczeblu powiatu wiodącą rolę
w realizacji zadań wynikających z założeń Programu “Razem bezpieczniej” powinien pełnić starosta, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku; W gminach, zadania w zakresie zapobiegania przestępczości i zapewnienia porządku inicjuje i realizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta); W ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do współpracy; Partnerami administracji rządowej w realizacji Programu będą także organizacje społeczne, kościoły, związki wyznaniowe.
Obszary działania wyznaczone przez Program:
• Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
• Przeciwdziałanie przemocy domowej;
• Bezpieczeństwo w szkole;
• Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
• Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
• Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.


 

Pliki do pobrania

  • 346.79 KB
Powrót na górę strony