Rządowe programy prewencyjne

Bo..."Kręci nas bezpieczeństwo"!

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego tak ważna jest jego ochrona. W Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach funkcjonuje czteroosobowy zespół Profilaktyki Społecznej, którego policjantki podejmują codzienny trud zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń, spotykają się z przedstawicielami lokalnych społeczności, wskazują jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

Od dawien dawna wiemy że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego też w Komedzie Miejskiej Policji w Katowicach bardzo dużą rolę przykładana jest do zapobieganie przestępczości. Innowacyjna strategia funkcjonowania profilaktyki społecznej w Katowicach oparta jest na traktowaniu bezpieczeństwa w bardzo szerokim aspekcie poprzez współtworzenie efektywnie działającej platformy międzyinstytucjonalnej umożliwiającej wzajemne wsparcie i komplementację prowadzonych działań oraz przepływ informacji pomiędzy samorządem, służbami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Policjanci zespołu Profilaktyki Społecznej uczestniczą w pracach zespołów roboczych biorą udział w tworzeniu wspólnego modelu szeroko pojmowanej edukacji bezpieczeństwa na najwyższym poziomie profesjonalizmu, stanowiącego uporządkowany, ciągły 

i monitorowany proces rozwiązań systemowych, tworzą autorskie projekty prewencyjne, adresowane do wszystkich grup wiekowych naszego miasta, począwszy od najmłodszych do najstarszych Katowiczan.

Dla dzieci przedszkolnych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przygotowali  programy edukacyjno - profilaktyczne: „Bezpieczny Maluch”,„Mam przyjaciela policjanta” oraz „Przyjaciel Sznupka nie rozmawia z nieznajomym”. Ich nadrzędnym celem programów jest podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci najstarszych grup przedszkolnych. Dzieci uczestniczące w programach profilaktycznych poznają bezpieczne zachowania m.in.: w kontakcie z osobą obcą czy psem, podczas wypoczynku w górach i nad wodą czy w lesie, w czasie pożaru, wśród rówieśników, a także dowiadują się jak udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112. Zajęcia z przedszkolakami budują pozytywny wizerunek policjanta wśród najmłodszych. Dzieci poznają na czym polega praca policjanta, jego mundur, wyposażenie do służy oraz radiowóz policyjny. Policjantowi realizującemu zajęcia towarzyszy maskotka policyjna - Sznupek, przyjaciel dzieci.
Działania profilaktyczno–edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzież w wieku szkolnym usystematyzowane są w postaci Miejskich Programów Profilaktycznych, opracowanych i na bieżąco ewaluowanych przez Radę Pedagogów i Psychologów w Katowicach, przedstawicieli samorządu, Policji i Straży Miejskiej. Programy te prowadzone są we wszystkich katowickich  szkołach i zespołach szkół, obejmując swym zasięgiem uczniów począwszy od klasy I szkół podstawowych a kończąc na młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Policjanci na bieżąco monitorują zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, prowadzą diagnozę problemów rówieśniczych, rodzinnych i środowiskowych wprowadzając do obszaru profilaktyki szereg działań uzupełniających w postaci autorskich programów profilaktyki alternatywnej, pozytywnej, kreatywnej i rówieśniczej jako najskuteczniejszej formy pomocy dzieciom i młodzieży przeciwdziałającym niedostosowaniem społecznym. W poszukiwaniu nowatorskich, bardziej efektywnych form profilaktyki docierających do młodych ludzi inicjują  festiwale i konkursy spektakli profilaktycznych czy spotów profilaktycznych. Zachęcają młodzież do aktywnego włączenia się i zabierania głosu w obszarze profilaktyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu tak modnych wśród młodzieży trendów toczenia potyczek na słowa w formie turnieju debat oksfordzkich. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na realizację działań związanych z bezpiecznym Internetem na uwagę zasługuje także projekt „Sieć to nie śmietnik, czyli Dziecko w Internecie” w ramach którego młodzież tworzy prezentacje multimedialne, plakaty. debatuje na temat bezpieczeństwa w sieci. W dniu bezpiecznego Internetu działa punkt poradnictwa dot. bezpieczeństwa w sieci zarówno dla młodzieży jak i opiekunów.

Kolejnym projektem profilaktycznym realizowanym przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach jest  program dla kobiet „Moc!Na Ty”, którego celem  jest  przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom poprzez rozwijanie zdolności i kompetencji do przeciwstawienia się różnym jej formom oraz upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy, prostytucji i handlu ludźmi. Trzonem projektu są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa osobistego, czyli mini - kursy samoobrony dla pań. W ramach programu organizowane są także happeningi „Mamo, Tato - nie zgub mnie”  oraz happening Biała Wstążka. Happeningi „Mamo, Tato - nie zgub mnie” stanowi nowatorskie podejście do zapobiegania handlowi ludźmi, mający na celu zmniejszenie ryzyka zagubień dzieci w centrach handlowych i zapobieganie ich konsekwencjom. Podczas  happeningów policjantki przeprowadzają rozmowy profilaktyczne z rodzicami, a dzieciom przekazują silikonowe „bransoletki bezpieczeństwa”. Happening „Biała Wstążka” został zorganizowany w Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Stanowił głos sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet, podczas którego wręczane były przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że  nigdy nie zostaną sprawcą przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet i dzieci. W ramach programu organizowane są również konferencje tematyczne. Kolejna z nich odbędzie się już 8 czerwca na Uniwersytecie SWPS- serdecznie zapraszamy!

Kolejną grupą społeczności lokalnej do której adresowane są działania profilaktyczne katowickich policjantów są seniorzy, którzy z racji wieku mają zwiększoną podatność wiktymologiczną na stanie się ofiarom przestępstw. Na szczególną uwagę wśród działań adresowanych do seniorów zasługuje powołana w bieżącym roku Akademia Bezpiecznego Seniora. Akademia daje możliwość wszechstronnego, wielopłaszczyznowego omówienia problematyki bezpieczeństwa osób w dojrzałym wieku. Zakłada udział seniorów w cyklu 5 spotkań, realizowanych przez partnerów projektu: policjanta (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa), strażaka (bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zatrucia tlenkiem węgla) pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), przedstawiciela  Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), pracownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie, farty ICE, ratownictwo medyczne). Policjantki zachęcają także seniorów do korzystania z aplikacji multimedialnej bezpiecznego seniora, zamieszczonej na stromie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Katowickie policjantki swoimi projektami starają się dotrzeć do jak największej liczby uczestników ruchu drogowego, tj. rowerzystów, motocyklistów, kierowców oraz pieszych. Na szczególną uwagę zasługują dwa programy profilaktyczne adresowane do dzieci: Błyskotliwy pierwszak czyli bezpieczna droga do szkoły oraz Jestem dzieckiem - MAM MOC!, akcje: Na kole bezpiecznie i zdrowo, Speed, Zebra nie błądzi, Bezpieczny pieszy, Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie, Przełącz się bądź widoczny, Świeć przykładem nie łysiną. Szeroka gama prowadzonych działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wynika z ogromnej wagi tej problematyki, potrzeb poszczególnych placówek edukacyjnych (przedszkoli, szkół) oraz sygnałów przekazywanych przez mieszkańców naszego miasta.
Katowicka jednostka Policji dąży do intensyfikacji działań w zakresie poprawy jakości komunikacji ze społecznością lokalną. W tym celu powołana została Rada Społeczna reprezentantów Rad Jednostek Pomocniczych Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Rada jest innowacyjnym organem doradczym i opiniodawczym dla przedsięwzięć i działań w obszarze bezpieczeństwa. Budowaniu platformy komunikacyjnej służy również strona internetowa i fanpage Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W bieżącym roku kontynuowany jest cykl debat społecznych z mieszkańcami "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". W ramach koncepcji "Dzielnicowy Bliżej Nas" do realizacji zadań w zakresie profilaktyki społecznej i aktywnego udziału w funkcjonowaniu lokalnych społeczności włączeni zostali policjanci dzielnicowi.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.23 MB)

Powrót na górę strony